Quy chế tiếp công dân Năm học: 2020-2021

Thứ tư - 28/04/2021 09:34
PHÒNG GD ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MG MINH TÂN

         Số:……/QĐ-MGMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Minh Tân, ngày…..tháng….năm ….

                                                       
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân
Năm học 2020 -2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN
         
        Căn cứ theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào Tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non;

       Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/03/2013;
      Căn cứ Thông tư số 11/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;
     Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
    Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mẫu giáo Minh Tân;
     Theo tình hình thực tế tại nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tiếp công dân của trường Mẫu giáo Minh Tân năm học 2020- 2021;
Điều 2. Ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận và tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây về công tác tiếp công dân./.

  Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c)
- Như Điều 2 (thực hiện);                                                      (Đã ký)

 

                                                                              Lê Thị Oanh


 
PHÒNG GD ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MG MINH TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
QUY  CHẾ
Tiếp công dân trường mẫu giáo Minh Tân
Năm học 2020 - 2021
( Ban hành kèm quyết định số :......  /QĐ- MGMT ngày .................. v/v ban hành quy chế tiếp công dân của Hiệu Trưởng trường MG Minh Tân )
Chương I
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức đoàn thể của trường Mẫu giáo Minh Tân (sau đây gọi chung là các bộ phận).
2. Các bộ phận, tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên, PHHS (sau đây gọi chung là công dân, tổ chức) đến liên hệ công tác hoặc giải quyết công việc với nhà trường.
Điều 2. Nguyên tắc
1. Hiệu trưởng chỉ đạo và kiểm tra CBGVNV trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những CBGVNV không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.
2. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, CBGVNV có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, CBGVNV phải thông báo để công dân, tổ chức biết. CBGVNV không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức. Công việc của công dân, tổ chức phải được CBGVNV nghiên cứu, xử lý, giải quyết một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp luật.
 3. Các bộ phận, CBGVNV phải thực hiện nghiêm túc quy định về giờ giấc làm việc, tiếp công dân, tổ chức trong Quy chế này. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì CBGVNV phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì CBGVNV có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân, tổ chức biết.
4. CBGVNV không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêng. Không được lợi dụng vị trí công tác để làm môi giới, dịch vụ hoặc làm tư vấn dưới mọi hình thức (trực tiếp hoặc gián tiếp) trong khi giải quyết công việc hoặc có những thái độ hành vi khác làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường khi thực hiện nhiệm vụ.
5. Ngoài việc liên hệ trực tiếp với nhà trường, công dân, tổ chức có thể tham gia góp ý, phản ánh với nhà trường thông qua hòm thư góp ý.
          - Điện thoại : 02743546289 hoặc 0383793328
          - Địa chỉ email : oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
          - Địa chỉ webside: mgminhtan.dautieng.edu.vn
6. Công dân, tổ chức đến liên hệ công tác, giải quyết công việc với nhà trường phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định tại Quy chế này.
7. Trường hợp tiếp công dân đột xuất thực hiện theo sự phân công của Trưởng ban tiếp công dân hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.
Địa điểm: Văn phòng Trường Mẫu giáo Minh Tân.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo
1. Thời gian: Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Minh Tân tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ hai và thứ 6 hàng tuần;
+ Buổi sáng từ 7 giờ đến 11h 30p
+ Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.
+ Địa điểm: Tại văn phòng trường Mẫu giáo Minh Tân;
Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và phải thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.
Trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp.
2. Hiệu trưởng: Tiếp công dân, tổ chức giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành chung; công tác tổ chức cán bộ; Công tác tài chính; Công tác tuyển sinh, công tác thi đua khen thưởng, công tác phổ cập giáo dục, chuyển trường của học sinh trường Mẫu giáo Minh Tân.
3. Phó hiệu trưởng Phạm Thị Thanh Hương: Tiếp công dân, tổ chức giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên môn trong nhà trường; trang thiết bị dạy học và làm việc; hoạt động ngoại khóa, công tác kiểm tra nội bộ. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, Công tác công đoàn, Công tác đoàn thể.
Điều 4. Đối với tổ Văn phòng
1. Thời gian: các ngày trong tuần: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
  a) Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 11h00;
b) Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30.
Địa điểm : Tại văn phòng trường Mẫu giáo Minh Tân;
2. Nhân viên Kế toán: Tiếp công dân, tổ chức giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực thu chi tài chính; thực hiện chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội của CBGVNV trong nhà trường  và chế độ chính sách của học sinh.
a) Người phụ trách:
-  Kế toán: Bà Lê Thị Thuý Loan.
- Thủ quỹ: Bà Hồ Thị Hương
b) Phòng làm việc: Tại phòng y tế, kế toán.
3. Nhân viên văn thư: Phụ trách hồ sơ CBGVNV, học sinh trong nhà trường.
          a) Người phụ trách: Bà Hồ Thị Hương
          b) Phòng làm việc: Tại văn phòng trường Mẫu giáo Minh Tân;
4. Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế:
          a) Người phụ trách: Bà Hồ Thị Hương;
          b) Phòng làm việc: Phòng y tế.
5. Công tác Y tế học đường:
          a) Người phụ trách: Bà Hồ Thị Hương;
          b) Phòng làm việc: Phòng y tế
6. Quản lý, bảo vệ tài sản công của nhà trường:
            Bộ phận phụ trách: Tổ bảo vệ
                                           Phạm Văn Tân
                                           Lê Văn Chính
 Điều 5. Đối với các tổ chức đoàn thể
1. Công đoàn,
 Người phụ trách: Bà Phạm Thị Thanh Hương - Chủ tịch công đoàn
2. Đoàn thanh niên
Người phụ trách: Bà Ngô Thị Thuý Ngân
Điều 6. Đối với công dân, tổ chức đến làm việc
    Công dân, tổ chức đến liên hệ công việc với trường Mẫu giáo Minh Tân phải thực hiện:
1. Không trong trạng thái say rượu, quá khích không kiểm soát được hành vi bản thân hoặc có biểu hiện gây mất trật tự nhà trường; không được mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại đến nhà trường.
2. Phải thực hiện việc dừng xe, tắt máy, dắt bộ để gọn gàng, đúng nơi quy định, theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ.
3. Ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giữ đúng phép tắc xã giao.
4. Phải xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày nội dung cần làm việc để nhân viên bảo vệ đăng ký vào sổ và hướng dẫn cụ thể.
Điều 7. Trang phục của cán bộ, viên chức khi tiếp công dân, tổ chức
Khi tiếp công dân, tổ chức, CBGVNV phải thể hiện văn minh, lịch sự trong ăn mặc.
Điều 8. Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ
 1. Trực, hướng dẫn khách đến liên hệ làm việc. Khách đến làm việc với bộ phận, cá nhân nào trong nhà trường thì báo ngay cho bộ phận, cá nhân có khách biết theo quy định tại các Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này; riêng khách làm việc với Lãnh đạo thì liên hệ với Tổ trưởng Văn phòng (nếu Tổ trưởng Văn phòng vắng mặt thì báo cho kế toán) để được hướng dẫn, Tổ trưởng Văn phòng (hoặc kế toán) báo cáo với lãnh đạo tùy theo lĩnh vực phụ trách của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Điều 3 của Quy chế này.
2. Theo dõi khách ra vào nhà trường, ghi vào sổ đầy đủ các thông tin về khách (họ và tên, cơ quan, đơn vị, chứng minh nhân dân...) kể cả CBGVNV làm việc ngoài giờ hành chính, quản lý phương tiện (xe máy, xe đạp, ô tô) của CBGVNV, khách đến trường Mẫu giáo Minh Tân làm việc.
3. Kiểm tra việc khoá cửa các phòng làm việc, cửa chính, cửa phụ của trụ sở cuối giờ làm việc hàng ngày, bảo vệ tài sản của nhà trường.
 4. Giữ gìn vệ sinh, tuyệt đối không được đưa người thân vào nghỉ lại trong phòng bảo vệ.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Quy  chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Công dân, các tổ chức, đoàn thể; cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành nội quy này./.
Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi thì các bộ phận, CBGVNV kiến nghị tới hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng để xem xét bổ sung cho phù hợp trong những năm học tiếp theo./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thực đơn

Bữa sáng:

Bún thịt heo mộc cà chua giá
Sữa netsure

Bữa trưa:

Cơm trắng
Thịt heo kho đậu hũ cà chua
Canh khoai mỡ thịt gà+luộc bông cải
Bữa phụ:Lê đường

Bữa xế:

Mì quảng tôm nấm rơm cải dúng

Bữa chiều:

Văn bản mới

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay134
  • Tháng hiện tại25,223
  • Tổng lượt truy cập1,331,755
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây