Z5298845479175 282258e8dd887dbc6cc69f2bdc442620

0 lượt xem

Z5298845495288 E5b61d30f8429866684d46dcefb215aa

0 lượt xem

Z5298845534275 C17784103aa051b9099c0ad2bf1c316e

0 lượt xem

Z5298851268021 4a87f75d5454a6c3930dd3d736878336

0 lượt xem

Z5298851287819 89e6bc291e970dae7b434ed8f0253671

0 lượt xem

Z5298851320049 21f6f6fc066760f80983bd4066bc1d1c

0 lượt xem

Z5291512098936 0bdb15b89cf07a1d7dd6d12d19c6e83a

0 lượt xem

Z5291512098947 325f1ab1ebfb0e9d54f35e8db51e5998

0 lượt xem

Z5292017618386 8ac3d117a7fda9b1c18bcd421fad9583

0 lượt xem

Z5292017627857 4ae75f72631b09620eecd2ddeedd10f8

0 lượt xem

Z5292017636753 086333f12a359c1496648104fd175562

0 lượt xem

Z5292018129395 95248e5755bd96763a569edea38af3d5

0 lượt xem

Img20240307074036

0 lượt xem

Img20240307074101

0 lượt xem

Img20240307074336

0 lượt xem

Img20240307074338

0 lượt xem

Img20240307074418

0 lượt xem

Img20240307074640

0 lượt xem

Z5263201320779 D9e2dd915a026f6ce42703b41c7a492a

0 lượt xem

Z5263201981004 E948daa33b1cf4a401fb93a0522c0f9c

0 lượt xem

Z5263202492372 342d2df9abf0bbf8cc57f3d30f9b6bef

0 lượt xem

Z5263202766038 2352b243e3c76fbe4ded7248d944254b

0 lượt xem

Z5263202983071 E66e03ff65274d055692784e37381c96

0 lượt xem

Z5263203255634 B0a7fc11ae566094b065bc9d7a186f0d

0 lượt xem

Z5132121681745 7dc388a423f95531f407c2c180179d4d

0 lượt xem

Z5132121686024 C72770db5265841d9e1306a89bd77e29

0 lượt xem

Z5132121687593 D33be9adc3fd8d3c4611e6a722bb532f

0 lượt xem

Z5132282903115 3287f04d1a7901e06e1b757c88143c6f

0 lượt xem

Z5132282909734 958f1854fe3e7c4397673c375a980bbc

0 lượt xem

Z5132283053780 Af0bb015d7ab715a23d6b9a4ffac7f65

0 lượt xem

Z5127198750363 1510f15736ff9e7a0bd3aa96d3077f47

0 lượt xem

Z5127198767313 2bb6309778fed50cb751cc7a2a6011df

0 lượt xem

Z5127198785380 65e1210f91a244497438bae86428e387

0 lượt xem

Z5127198797037 Bfb57af3229f2945aa707d659d495019

0 lượt xem

Z5127199162821 C2d06f316239bf3c77ce435a37006690

0 lượt xem

Z5127199167624 C085ee852d79ac9f256c9ba49812c3dd

0 lượt xem

1678320603100 52803

0 lượt xem

1678320603218 52810

0 lượt xem

1678320603439 52824

0 lượt xem

1678320603450 52825

0 lượt xem

1678320603487 52828

0 lượt xem

1678320603512 52830

0 lượt xem

1682556503332 55494

0 lượt xem

1682556503402 55495

0 lượt xem

1682556503440 55496

0 lượt xem

1682556503535 55497

0 lượt xem

1682556503748 55500

0 lượt xem

1682556503873 55502

0 lượt xem

1682471042716 55423

0 lượt xem

1682471042790 55426

0 lượt xem

1682471042814 55427

0 lượt xem

1682471042863 55429

0 lượt xem

1682471042888 55430

0 lượt xem

1682471042913 55431

0 lượt xem

1682294401121 55293

0 lượt xem

1682294401170 55294

0 lượt xem

1682294401207 55296

0 lượt xem

1682294401220 55297

0 lượt xem

1682294401231 55298

0 lượt xem

1682294401243 55299

0 lượt xem

1685082306587 56665

0 lượt xem

1685082306635 56668

0 lượt xem

1685082306648 56669

0 lượt xem

1685082306659 56670

0 lượt xem

1685082306671 56671

0 lượt xem

1685082306696 56673

0 lượt xem

1681961174629 55082

0 lượt xem

1681961174677 55085

0 lượt xem

1681964292526 55090

0 lượt xem

1681964292588 55093

0 lượt xem

1681964292599 55094

0 lượt xem

1681964293897 55097

0 lượt xem

1674371260249 50467

0 lượt xem

1674371260277 50468

0 lượt xem

1674371260302 50469

0 lượt xem

1674371260327 50471

0 lượt xem

1674371260339 50472

0 lượt xem

1674371260378 50475

0 lượt xem

1673831134395 50059

0 lượt xem

1673831134485 50064

0 lượt xem

1673831134547 50069

0 lượt xem

1673831134564 50070

0 lượt xem

1673831134738 50083

0 lượt xem

1673831134788 50087

0 lượt xem

1668476145824 46593

2 lượt xem

1668476595204 46597

2 lượt xem

1668476595529 46598

1 lượt xem

1668476595559 46599

0 lượt xem

1668476693572 46600

0 lượt xem

1668476736427 46601

0 lượt xem

1669019727522 47169

0 lượt xem

1669019731366 47170

0 lượt xem

1669019734496 47171

0 lượt xem

1669019741660 47172

0 lượt xem

1669019750670 47174

0 lượt xem

1669019766712 47175

0 lượt xem

1667865780250 46205

0 lượt xem

1667865780313 46206

0 lượt xem

1667865780358 46207

0 lượt xem

1667865780397 46208

0 lượt xem

1667865780458 46209

0 lượt xem

1667865780503 46210

0 lượt xem

Bui Phuong Hien

1 lượt xem

Le Thi Bich Phuong

0 lượt xem

Le Thi Hanh

0 lượt xem

Ngo Thi Nhu Quynh

0 lượt xem

Ngo Thi Thuy Ngan

0 lượt xem

Nguyen Thi Hoai Thi 1

0 lượt xem

1666142832191 43206

1 lượt xem

1666142832241 43208

1 lượt xem

1666142832294 43209

0 lượt xem

1666142832347 43212

0 lượt xem

1666142832524 43214

0 lượt xem

1666142832586 43219

0 lượt xem

1666137882837 43110

12 lượt xem

1666137882940 43114

4 lượt xem

1666137882953 43115

2 lượt xem

1666137882977 43117

0 lượt xem

1666137883014 43120

1 lượt xem

1666137883038 43122

1 lượt xem

1665964287503 42718

1 lượt xem

1665964287524 42719

0 lượt xem

1665964287548 42720

0 lượt xem

1665964287582 42721

0 lượt xem

1665964287594 42722

0 lượt xem

1665964287622 42723

0 lượt xem

1665551167756 42344

0 lượt xem

1665551167795 42347

0 lượt xem

1665551168115 42351

0 lượt xem

1665551206400 42357

0 lượt xem

1665551206854 42359

0 lượt xem

1665551209570 42364

0 lượt xem

1663558351273 39973

1 lượt xem

1663558351322 39975

0 lượt xem

1663558351422 39977

1 lượt xem

1663558351446 39979

0 lượt xem

Z3708173515395 A4024d988a0a68547c1e73a8f9e99489

0 lượt xem

Z3708631292195 8cc492cb10bf105bb9080632615f7586

0 lượt xem

Z3708631410171 334dcaf56234ad7c46e5e9b5391d07a1

1 lượt xem

Z3708632728592 31b64a0c0c9081916c52a72a340f5011

0 lượt xem

Z3708632745098 44ea28ba7c11a2e7bea19bbac09fc7ac

1 lượt xem

Z3708633013730 01244f4e5c64380de4f27b4f5562274c

0 lượt xem

Co Giao Don Tre Tro Lai Truong

2 lượt xem

Co Giao Don Tre Tro Lai Truong 1

0 lượt xem

Co Giao Huong Dan Tre Rua Tay

0 lượt xem

Do Than Nhiet Cho Tre Khi Vao Truong

0 lượt xem

Gvcnv So Cap Cuu Ban Dau

0 lượt xem

Gvcnv Thuc Hanh So Cap Cuu Ban Dau

0 lượt xem

Z3698489910136 9adcd05ceb643d7b8303e6f3be9b49c0

2 lượt xem

Z3698490092793 D1222924e349f4ba31662552e9445464

0 lượt xem

Z3698490381574 5f3f0a718a315c5e56cdecf0c34865da

0 lượt xem

Z3698490581378 060f739fa72fa1dc21d2c80289346aa8

0 lượt xem

Z3698230358984 Dbc9ea2175925863799da0decd32e570

0 lượt xem

Z3698230513791 27ed470e761e56d24d6936ecb57ce458

0 lượt xem

Z3698230798441 C9242078df9426493ab43b60e40668e0

0 lượt xem

Z3698230984083 397f129a270829ca6eafd72d5c1ef606

0 lượt xem

Z3698231470647 Ed2bca4192bd45e9e861b9d6c52e2fe2

0 lượt xem

Z3698231979260 551eb1d000ba9c3d4a2ff99f4e7e2dda

1 lượt xem

10390

0 lượt xem

10418

1 lượt xem

12178

0 lượt xem

19492

1 lượt xem

49508

0 lượt xem

83433

1 lượt xem

1654580497667 33161

0 lượt xem

1654580502200 33162

0 lượt xem

1654580505096 33163

0 lượt xem

1654580507920 33164

1 lượt xem

1654580511064 33165

0 lượt xem

1654580516883 33166

0 lượt xem

1654580858189 33191

1 lượt xem

1654580865492 33193

0 lượt xem

1654580871650 33194

0 lượt xem

1654580874521 33195

0 lượt xem

1654580878176 33196

0 lượt xem

1654580881983 33197

0 lượt xem

1652948253452 30853

2 lượt xem

1652948260099 30854

0 lượt xem

1652948265877 30855

0 lượt xem

1652948269475 30856

0 lượt xem

1652948275433 30857

0 lượt xem

1652948278753 30858

0 lượt xem

1652947348728 30788

2 lượt xem

1652947353340 30789

0 lượt xem

1652947356958 30790

0 lượt xem

1652947360160 30791

0 lượt xem

1652947365179 30792

0 lượt xem

1652947368365 30793

0 lượt xem

1652947406773 30797

1 lượt xem

1652947409651 30798

0 lượt xem

1652947414895 30799

0 lượt xem

1652947418557 30800

0 lượt xem

1652947425414 30801

0 lượt xem

1652947428641 30802

0 lượt xem

1652934587729 30548

0 lượt xem

1652934587828 30551

0 lượt xem

1652934587875 30554

0 lượt xem

1652934587898 30561

0 lượt xem

1652934588022 30565

1 lượt xem

1652934588130 30570

0 lượt xem

Đại hội chi bộ NK 2022-2022

1 lượt xem

Đại hội chi bộ NK 2022-2022

1 lượt xem

Đại hội chi bộ NK 2022-2022

2 lượt xem

Đại hội chi bộ NK 2022-2022

0 lượt xem

Đại hội chi bộ NK 2022-2022

0 lượt xem

Đại hội chi bộ NK 2022-2022

0 lượt xem

1654579762610 33011

0 lượt xem

1654579762716 33012

0 lượt xem

1654579762882 33013

0 lượt xem

1654579762918 33014

0 lượt xem

1654579763041 33015

0 lượt xem

1654579763119 33016

0 lượt xem

1649926523498 27618

1 lượt xem

1649928791279 27619

0 lượt xem

1649928797011 27620

0 lượt xem

1649928800615 27621

0 lượt xem

1649928809529 27622

0 lượt xem

1649928815849 27623

0 lượt xem

1649922502026 27587

1 lượt xem

1649922502059 27588

0 lượt xem

1649922520096 27589

0 lượt xem

1649922523524 27591

0 lượt xem

1649922550404 27592

0 lượt xem

1649922569350 27593

0 lượt xem

1649922067399 27575

1 lượt xem

1649922067643 27577

0 lượt xem

1649922067729 27578

0 lượt xem

1649922067840 27579

0 lượt xem

1649922067946 27580

0 lượt xem

1649922144854 27581

0 lượt xem

1649722056056 27309 1

1 lượt xem

1649722056093 27310 1

0 lượt xem

1649722056160 27312 1

0 lượt xem

1649722056202 27314 1

0 lượt xem

1649722056261 27316 1

0 lượt xem

1649722056289 27317 1

0 lượt xem

1647564980743 26005 1

1 lượt xem

1647564980840 26006 1

0 lượt xem

1647564980917 26007 1

0 lượt xem

1647564980962 26008 1

0 lượt xem

1647564981366 26009 1

0 lượt xem

1647564981718 26010 1

0 lượt xem

1647509069901 25961 1

1 lượt xem

1647509069970 25962 1

0 lượt xem

1647509070019 25963 1

0 lượt xem

1647509070060 25964 1

0 lượt xem

1647509070126 25965 1

0 lượt xem

1647509070194 25966 1

0 lượt xem

1647217209467 25553

1 lượt xem

1647217209520 25554

0 lượt xem

1647217209587 25555

1 lượt xem

1647217209720 25556

0 lượt xem

1647217209749 25557

0 lượt xem

1647217209778 25558

0 lượt xem

1646783959701 25090

1 lượt xem

1646783960111 25104

0 lượt xem

1646783960265 25119

0 lượt xem

1646783960327 25123

1 lượt xem

1646783960453 25144

0 lượt xem

1646783960788 25172

1 lượt xem

1645424660293 23646

1 lượt xem

1645424666700 23647

0 lượt xem

1645424671039 23648

0 lượt xem

1645424674516 23649

0 lượt xem

1645424678246 23650

0 lượt xem

1645424684913 23651

0 lượt xem

1645424390206 23629

1 lượt xem

1645424390272 23630

0 lượt xem

1645424392571 23631

0 lượt xem

1645424392697 23632

0 lượt xem

1645424392727 23633

0 lượt xem

1645424392776 23634

0 lượt xem

1645423821554 23602

1 lượt xem

1645423821598 23603

0 lượt xem

1645423821629 23604

0 lượt xem

1645423821645 23605

0 lượt xem

1645423821665 23606

0 lượt xem

1645423821732 23607

0 lượt xem

1645423826308 23608

1 lượt xem

1645423826387 23609

0 lượt xem

1645423826428 23610

0 lượt xem

1645423826606 23611

0 lượt xem

1645423826750 23612

0 lượt xem

1645423826860 23613

0 lượt xem

1645422495989 23586

1 lượt xem

1645422496196 23587

0 lượt xem

1645422496285 23588

0 lượt xem

1645422543021 23591

1 lượt xem

1645422543067 23592

0 lượt xem

1645422543108 23593

0 lượt xem

1645422543573 23594

0 lượt xem

1645422547225 23595

0 lượt xem

1645418188233 23563

1 lượt xem

1645418188292 23565

0 lượt xem

1645418188384 23568

0 lượt xem

1645418188438 23570

0 lượt xem

1645418189038 23571

0 lượt xem

1645418189231 23576

0 lượt xem

1637545748106 17489

0 lượt xem

1637545748118 17490

0 lượt xem

1637545748217 17497

0 lượt xem

1637545748400 17509

0 lượt xem

1637545748448 17512

2 lượt xem

1637545748524 17515

0 lượt xem

1636593652374 16562

2 lượt xem

1636593657483 16570

0 lượt xem

1636593657523 16572

0 lượt xem

1636593657544 16573

0 lượt xem

1636593657639 16575

0 lượt xem

1636593657700 16577

0 lượt xem

1635299211006 15697

0 lượt xem

1635299221233 15698

0 lượt xem

1635299223405 15699

0 lượt xem

1635299224509 15700

0 lượt xem

1635299226771 15701

0 lượt xem

1635299226808 15702

0 lượt xem

1635299146044 15693

2 lượt xem

1635299152159 15694

0 lượt xem

1635299169170 15695

0 lượt xem

1635299145981 15692

0 lượt xem

1635299180608 15696

0 lượt xem

1635299572488 15742

1 lượt xem

1635299576269 15743

0 lượt xem

1635299579726 15744

0 lượt xem

1635299582944 15745

0 lượt xem

1635299586640 15746

0 lượt xem

1635299590101 15747

0 lượt xem

1635299565946 15741

1 lượt xem

1635299553662 15738

0 lượt xem

1635299528166 15735

0 lượt xem

1635299549149 15737

0 lượt xem

1635299553662 15738 1

0 lượt xem

1635299557262 15739

0 lượt xem

0d498d097ff68aa8d3e7

1 lượt xem

1b9611a1a15e54000d4f

0 lượt xem

1b73459eeb611e3f4770

0 lượt xem

1be00487f77802265b69

0 lượt xem

3c1d2069d49621c87887

0 lượt xem

4f632709aff65aa803e7

0 lượt xem

0db511e05a22af7cf633

1 lượt xem

01c390bc1e71eb2fb260

0 lượt xem

1cb034406c8a99d4c09b

0 lượt xem

2baee6e3ad21587f0130

0 lượt xem

2bc87ac6f40b0155581a

0 lượt xem

2c8450a0ff620a3c5373

0 lượt xem

1d09080998e76cb935f6

1 lượt xem

2f015faace443a1a6355

0 lượt xem

4cf170f3e01d14434d0c

0 lượt xem

05fc441bd5f521ab78e4

0 lượt xem

5ccb8bbd1b53ef0db642

0 lượt xem

5f40d84748a9bcf7e5b8

0 lượt xem

1619601160707 7465

1 lượt xem

1619601163101 7466

0 lượt xem

1619601163129 7467

0 lượt xem

1619601163196 7468

0 lượt xem

1619601163300 7469

0 lượt xem

1619601163352 7470

0 lượt xem

Img 4711

0 lượt xem

Img 4716

2 lượt xem

Img 4857

0 lượt xem

Img 4860

0 lượt xem

Img 4861

0 lượt xem

Img 4862

0 lượt xem

1616375742521 5385

0 lượt xem

1616378299011 5387

1 lượt xem

1616378299238 5389

0 lượt xem

1616378299652 5390

0 lượt xem

1616378299737 5391

0 lượt xem

1615248863554 4888

1 lượt xem

1615248863590 4889

0 lượt xem

1615248863618 4890

0 lượt xem

1615248863656 4891

0 lượt xem

1615248863685 4892

0 lượt xem

1615248863734 4894

0 lượt xem

1615771846509 5190

1 lượt xem

1615771852491 5192

0 lượt xem

1615771854450 5194

0 lượt xem

1615771854488 5195

0 lượt xem

1615771855103 5196

0 lượt xem

1615771858806 5202

0 lượt xem

1616983508016 5644

0 lượt xem

1616983508070 5647

1 lượt xem

1616983508119 5649

0 lượt xem

1616983508148 5650

0 lượt xem

1616983508238 5654

0 lượt xem

1616983508269 5655

0 lượt xem

1614555813697 4534

1 lượt xem

1614555813972 4539

0 lượt xem

Img 4482

1 lượt xem

Img 4486

0 lượt xem

Img 4487

0 lượt xem

Img 4488

0 lượt xem

1

1 lượt xem

1611889915954 3330

0 lượt xem

1611889916239 3335

0 lượt xem

1611889916656 3340

0 lượt xem

1611889916753 3342

0 lượt xem

1611906226449 3406

0 lượt xem

Img 3708

1 lượt xem

Img 3710

0 lượt xem

Img 3711

0 lượt xem

Img 3712

0 lượt xem

Img 3714

0 lượt xem

Img 3799

0 lượt xem

Img 3612

0 lượt xem

Img 3613

1 lượt xem

Img 3616

0 lượt xem

Img 3618

0 lượt xem

Img 3626

0 lượt xem

Img 3639

0 lượt xem

Img 3585 1

1 lượt xem

Img 3588

1 lượt xem

Img 3591

0 lượt xem

Img 3594

0 lượt xem

Img 3595

0 lượt xem

Img 3596

0 lượt xem

Img 3543

1 lượt xem

Img 3447

0 lượt xem

Img 3448

0 lượt xem

Img 3453

0 lượt xem

Img 3457

0 lượt xem

Img 3461

0 lượt xem

Img 3022

0 lượt xem

Img 3034

0 lượt xem

Img 3039

1 lượt xem

Img 3043

0 lượt xem

Img 3050

0 lượt xem

Img 3053

0 lượt xem

Img 2954

0 lượt xem

Img 2955

1 lượt xem

Img 2957

0 lượt xem

Img 2958

0 lượt xem

Img 2959

0 lượt xem

Img 2961

0 lượt xem

A5cb390b 46fc 4d73 9fe8 E757fc565f7d Copy

1 lượt xem

64411b71 3e3d 4be8 9340 72d1f0b7affb

0 lượt xem

6410e5e0 7f0d 49f1 Be11 76eb903c12e8

0 lượt xem

3098edd2 Eb71 42bb B3ad Fee77c4a4f79

0 lượt xem

82e6b6c0 4341 4008 B447 3d5f41e3e4f5

0 lượt xem

53a8ffe5 50bf 4f91 8bfc 610deb4050b7

0 lượt xem

Img 2301

1 lượt xem

Img 2311

0 lượt xem

Img 2322

0 lượt xem

Img 2321

0 lượt xem

Img 2319

0 lượt xem

Img 2317

0 lượt xem

Img 2352

0 lượt xem

Img 2354

1 lượt xem

Img 2351

0 lượt xem

Img 2350

0 lượt xem

Img 2349

1 lượt xem

Img 2347

0 lượt xem

Img 2129

3 lượt xem

Img 2204

0 lượt xem

Img 2117

0 lượt xem

Img 2101

0 lượt xem

Img 2105

0 lượt xem

Img 2108

0 lượt xem

Img 1824

1 lượt xem

File 20200601 145519 Img20200601144428

0 lượt xem

Img 1812

0 lượt xem

Img 1813

0 lượt xem

Img 1823

0 lượt xem

Img 1824 1

0 lượt xem

Img 1588

1 lượt xem

Img 1590

0 lượt xem

Img 1597

0 lượt xem

Img 1607

0 lượt xem

Img 1602

0 lượt xem

Img 1601

0 lượt xem

Img 1542

1 lượt xem

Img 1541

0 lượt xem

Img 1540

0 lượt xem

Img 1539

0 lượt xem

Img 1537

0 lượt xem

Img 1536

0 lượt xem

Img 1493

1 lượt xem

Img 1496

0 lượt xem

Img 1497

0 lượt xem

Img 1499

0 lượt xem

Img 1500

0 lượt xem

Img 1502

0 lượt xem

Img 1646

1 lượt xem

Img 1643

0 lượt xem

Img 1645

0 lượt xem

Img 1645 1

0 lượt xem

Img 1649

0 lượt xem

Img 1652

0 lượt xem

Img 1656 1

2 lượt xem

Img 1691

0 lượt xem

Img 1675

0 lượt xem

Img 1672

0 lượt xem

Img 1670

1 lượt xem

Img 1665

0 lượt xem

GV

1 lượt xem

GV

0 lượt xem

GV

0 lượt xem

GV

0 lượt xem

GV

0 lượt xem

GV

0 lượt xem

20/10

2 lượt xem

20/10

0 lượt xem

20/10

2 lượt xem

20/10

0 lượt xem

20/10

0 lượt xem

20/10

0 lượt xem

ĐHCĐ

0 lượt xem

ĐHCĐ

1 lượt xem

ĐHCĐ

0 lượt xem

ĐHCĐ

0 lượt xem

ĐHCĐ

0 lượt xem

ĐHCĐ

0 lượt xem

Img 0290

0 lượt xem

Img 0339

1 lượt xem

Img 0344

0 lượt xem

Img 0466

0 lượt xem

Img 0467

0 lượt xem

Img 0334

0 lượt xem

Img 0142

0 lượt xem

Img 0140

1 lượt xem

Img 0138

0 lượt xem

Img 0136

0 lượt xem

Img 0133

0 lượt xem

Img 0132

0 lượt xem

Img 0110

1 lượt xem

Img 0112

0 lượt xem

Img 0011

0 lượt xem

Img 0029

0 lượt xem

Img 0053

0 lượt xem

Img 0078

0 lượt xem

20190531 093305

1 lượt xem

20190531 093224

0 lượt xem

20190531 093144

0 lượt xem

20190531 075712

0 lượt xem

20190531 092045

0 lượt xem

20190531 092137

0 lượt xem

HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019

0 lượt xem

HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019

0 lượt xem

HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019

0 lượt xem

HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019

0 lượt xem

HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019

1 lượt xem

HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019

0 lượt xem

KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11

1 lượt xem

KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11

0 lượt xem

KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11

0 lượt xem

KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11

0 lượt xem

KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11

0 lượt xem

KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11

0 lượt xem

KỶ NIỆN 20/10

0 lượt xem

KỶ NIỆN 20/10

0 lượt xem

KỶ NIỆN 20/10

0 lượt xem

KỶ NIỆN 20/10

0 lượt xem

KỶ NIỆN 20/10

0 lượt xem

KỶ NIỆN 20/10

0 lượt xem

1

0 lượt xem

2

0 lượt xem

3

0 lượt xem

4

0 lượt xem

5

0 lượt xem

6

0 lượt xem

ĐH chi đoàn

0 lượt xem

ĐH chi đoàn

0 lượt xem

ĐH chi đoàn

0 lượt xem

ĐH chi đoàn

0 lượt xem

Trung thu

0 lượt xem

Trung thu

0 lượt xem

Trung thu

0 lượt xem

Trung thu

0 lượt xem

Trung thu

0 lượt xem

Trung thu

0 lượt xem

20180905 074945 2

0 lượt xem

20180905 074935 2

0 lượt xem

20180905 074927 1

0 lượt xem

20180905 075024 2

0 lượt xem

20180905 075029 2

0 lượt xem

20180905 075255 2

0 lượt xem

20180913 104125

0 lượt xem

20180913 102634

0 lượt xem

20180913 104032

0 lượt xem

20180913 102628

0 lượt xem

20180913 101447

0 lượt xem

20180913 095552

0 lượt xem

Unnamed 10

0 lượt xem

Unnamed 3

0 lượt xem

Unnamed 4

0 lượt xem

Unnamed 5

0 lượt xem

Unnamed 6

0 lượt xem

Unnamed 7

0 lượt xem

Nhay 8

0 lượt xem

Thu Vien

0 lượt xem

Thu Vien Cua Be8

0 lượt xem

Unnamed 11

0 lượt xem

Cho Que

0 lượt xem

20180227 081348

0 lượt xem

Co Choi Tro Choi

0 lượt xem

Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian

0 lượt xem

Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian

0 lượt xem

Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian

0 lượt xem

Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian

0 lượt xem

Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian

0 lượt xem

Giáo viên hát

0 lượt xem

Nhận hoa UBND

0 lượt xem

Lớp lá 1 múa

0 lượt xem

Lớp lá 2 múa

0 lượt xem

Lớp lá 2 múa

0 lượt xem

Nhận giấy khen

0 lượt xem

Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ

0 lượt xem

Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ

0 lượt xem

Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ

0 lượt xem

Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ

0 lượt xem

Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ

0 lượt xem

Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

Các bé chồi 1 múa

0 lượt xem

Các bé chồi 2 múa

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

20170928 145842

0 lượt xem

20170928 143832 2

0 lượt xem

20170928 145914

0 lượt xem

20170928 150033

0 lượt xem

20170928 150605

0 lượt xem

20170928 150714

0 lượt xem

H23 1

0 lượt xem

H24 1

0 lượt xem

H19 1

0 lượt xem

H20 1

0 lượt xem

H22 1

0 lượt xem

H21 1

0 lượt xem

0 lượt xem

1 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

1 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

16113137 730686470440665 4214319566615862060 O 1

0 lượt xem

16113285 730685410440771 2257282992344173856 O 1

0 lượt xem

16143605 730686753773970 8607385840442471603 O 1

0 lượt xem

16177670 730682703774375 4722722305180687385 O 1

0 lượt xem

16179503 730686197107359 7024696670056317084 O 1

0 lượt xem

16252096 730686400440672 5019733069409151815 O 1

0 lượt xem

tôi yêu Viet Nam

1 lượt xem

Chúc mừng sinh nhật

1 lượt xem

chào năm học mới

0 lượt xem

HỘI THI TIÊNG HÁT DÂN CA MỨNG XUÂN NĂM 2015-2016

0 lượt xem

Dsc00738

0 lượt xem

Dsc00739

0 lượt xem

Dsc00743

1 lượt xem

Dsc00744

1 lượt xem

Dsc00747

0 lượt xem

20151021 150214

2 lượt xem

20151021 150213

0 lượt xem

20151021 150213 Copy

0 lượt xem

20151021 150029

0 lượt xem

20151021 150016

0 lượt xem

20151021 150009

0 lượt xem

20151009 090933

1 lượt xem

20151009 090849

0 lượt xem

20151009 090848

0 lượt xem

20151009 090847

0 lượt xem

20151009 090753

0 lượt xem

20151009 081032

0 lượt xem

P 20150925 145400 Ll 1 1

2 lượt xem

P 20150925 145703 Ll

0 lượt xem

P 20150925 145705 Ll 1 1

0 lượt xem

P 20150925 150816 Ll

0 lượt xem

P 20150925 150830 Ll

0 lượt xem

P 20150925 152224 Ll

0 lượt xem

090219cl3anh2 2

1 lượt xem

P 20151009 094658 Ll

1 lượt xem

P 20151009 094617 Ll

0 lượt xem

P 20151009 094612 Ll

0 lượt xem

P 20151009 094607 Ll

0 lượt xem

P 20151009 094603 Ll

0 lượt xem

Thực đơn

Bữa sáng:

Cháo thịt heo đậu xanh nấm rơm
Sữa netsure

Bữa trưa:

Cơm trắng
Trứng vịt chiên thịt heo
Canh bầu nấu hến+luộc đậu bắp
Bữa phụ: Bánh plan

Bữa xế:

Nui thịt bò cà rốt nấm đùi gà

Bữa chiều:

Văn bản mới

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay344
  • Tháng hiện tại24,591
  • Tổng lượt truy cập1,331,123
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây