1637545748106 17489
0 lượt xem
1637545748118 17490
0 lượt xem
1637545748217 17497
0 lượt xem
1637545748400 17509
0 lượt xem
1637545748448 17512
0 lượt xem
1637545748524 17515
0 lượt xem
1636593652374 16562
0 lượt xem
1636593657483 16570
0 lượt xem
1636593657523 16572
0 lượt xem
1636593657544 16573
0 lượt xem
1636593657639 16575
0 lượt xem
1636593657700 16577
0 lượt xem
1635299211006 15697
0 lượt xem
1635299221233 15698
0 lượt xem
1635299223405 15699
0 lượt xem
1635299224509 15700
0 lượt xem
1635299226771 15701
0 lượt xem
1635299226808 15702
0 lượt xem
1635299146044 15693
0 lượt xem
1635299152159 15694
0 lượt xem
1635299169170 15695
0 lượt xem
1635299145981 15692
0 lượt xem
1635299180608 15696
0 lượt xem
1635299572488 15742
0 lượt xem
1635299576269 15743
0 lượt xem
1635299579726 15744
0 lượt xem
1635299582944 15745
0 lượt xem
1635299586640 15746
0 lượt xem
1635299590101 15747
0 lượt xem
1635299565946 15741
0 lượt xem
1635299553662 15738
0 lượt xem
1635299528166 15735
0 lượt xem
1635299549149 15737
0 lượt xem
1635299553662 15738 1
0 lượt xem
1635299557262 15739
0 lượt xem
0d498d097ff68aa8d3e7
0 lượt xem
1b9611a1a15e54000d4f
0 lượt xem
1b73459eeb611e3f4770
0 lượt xem
1be00487f77802265b69
0 lượt xem
3c1d2069d49621c87887
0 lượt xem
4f632709aff65aa803e7
0 lượt xem
0db511e05a22af7cf633
0 lượt xem
01c390bc1e71eb2fb260
0 lượt xem
1cb034406c8a99d4c09b
0 lượt xem
2baee6e3ad21587f0130
0 lượt xem
2bc87ac6f40b0155581a
0 lượt xem
2c8450a0ff620a3c5373
0 lượt xem
1d09080998e76cb935f6
0 lượt xem
2f015faace443a1a6355
0 lượt xem
4cf170f3e01d14434d0c
0 lượt xem
05fc441bd5f521ab78e4
0 lượt xem
5ccb8bbd1b53ef0db642
0 lượt xem
5f40d84748a9bcf7e5b8
0 lượt xem
1619601160707 7465
0 lượt xem
1619601163101 7466
0 lượt xem
1619601163129 7467
0 lượt xem
1619601163196 7468
0 lượt xem
1619601163300 7469
0 lượt xem
1619601163352 7470
0 lượt xem
Img 4711
0 lượt xem
Img 4716
0 lượt xem
Img 4857
0 lượt xem
Img 4860
0 lượt xem
Img 4861
0 lượt xem
Img 4862
0 lượt xem
1616375742521 5385
0 lượt xem
1616378299011 5387
0 lượt xem
1616378299238 5389
0 lượt xem
1616378299652 5390
0 lượt xem
1616378299737 5391
0 lượt xem
1615248863554 4888
0 lượt xem
1615248863590 4889
0 lượt xem
1615248863618 4890
0 lượt xem
1615248863656 4891
0 lượt xem
1615248863685 4892
0 lượt xem
1615248863734 4894
0 lượt xem
1615771846509 5190
0 lượt xem
1615771852491 5192
0 lượt xem
1615771854450 5194
0 lượt xem
1615771854488 5195
0 lượt xem
1615771855103 5196
0 lượt xem
1615771858806 5202
0 lượt xem
1616983508016 5644
0 lượt xem
1616983508070 5647
0 lượt xem
1616983508119 5649
0 lượt xem
1616983508148 5650
0 lượt xem
1616983508238 5654
0 lượt xem
1616983508269 5655
0 lượt xem
1614555813697 4534
0 lượt xem
1614555813972 4539
0 lượt xem
Img 4482
0 lượt xem
Img 4486
0 lượt xem
Img 4487
0 lượt xem
Img 4488
0 lượt xem
1
0 lượt xem
1611889915954 3330
0 lượt xem
1611889916239 3335
0 lượt xem
1611889916656 3340
0 lượt xem
1611889916753 3342
0 lượt xem
1611906226449 3406
0 lượt xem
Img 3708
0 lượt xem
Img 3710
0 lượt xem
Img 3711
0 lượt xem
Img 3712
0 lượt xem
Img 3714
0 lượt xem
Img 3799
0 lượt xem
Img 3612
0 lượt xem
Img 3613
0 lượt xem
Img 3616
0 lượt xem
Img 3618
0 lượt xem
Img 3626
0 lượt xem
Img 3639
0 lượt xem
Img 3585 1
0 lượt xem
Img 3588
0 lượt xem
Img 3591
0 lượt xem
Img 3594
0 lượt xem
Img 3595
0 lượt xem
Img 3596
0 lượt xem
Img 3543
0 lượt xem
Img 3447
0 lượt xem
Img 3448
0 lượt xem
Img 3453
0 lượt xem
Img 3457
0 lượt xem
Img 3461
0 lượt xem
Img 3022
0 lượt xem
Img 3034
0 lượt xem
Img 3039
0 lượt xem
Img 3043
0 lượt xem
Img 3050
0 lượt xem
Img 3053
0 lượt xem
Img 2954
0 lượt xem
Img 2955
0 lượt xem
Img 2957
0 lượt xem
Img 2958
0 lượt xem
Img 2959
0 lượt xem
Img 2961
0 lượt xem
A5cb390b 46fc 4d73 9fe8 E757fc565f7d Copy
0 lượt xem
64411b71 3e3d 4be8 9340 72d1f0b7affb
0 lượt xem
6410e5e0 7f0d 49f1 Be11 76eb903c12e8
0 lượt xem
3098edd2 Eb71 42bb B3ad Fee77c4a4f79
0 lượt xem
82e6b6c0 4341 4008 B447 3d5f41e3e4f5
0 lượt xem
53a8ffe5 50bf 4f91 8bfc 610deb4050b7
0 lượt xem
Img 2301
0 lượt xem
Img 2311
0 lượt xem
Img 2322
0 lượt xem
Img 2321
0 lượt xem
Img 2319
0 lượt xem
Img 2317
0 lượt xem
Img 2352
0 lượt xem
Img 2354
0 lượt xem
Img 2351
0 lượt xem
Img 2350
0 lượt xem
Img 2349
0 lượt xem
Img 2347
0 lượt xem
Img 2129
0 lượt xem
Img 2204
0 lượt xem
Img 2117
0 lượt xem
Img 2101
0 lượt xem
Img 2105
0 lượt xem
Img 2108
0 lượt xem
Img 1824
0 lượt xem
File 20200601 145519 Img20200601144428
0 lượt xem
Img 1812
0 lượt xem
Img 1813
0 lượt xem
Img 1823
0 lượt xem
Img 1824 1
0 lượt xem
Img 1588
0 lượt xem
Img 1590
0 lượt xem
Img 1597
0 lượt xem
Img 1607
0 lượt xem
Img 1602
0 lượt xem
Img 1601
0 lượt xem
Img 1542
0 lượt xem
Img 1541
0 lượt xem
Img 1540
0 lượt xem
Img 1539
0 lượt xem
Img 1537
0 lượt xem
Img 1536
0 lượt xem
Img 1493
0 lượt xem
Img 1496
0 lượt xem
Img 1497
0 lượt xem
Img 1499
0 lượt xem
Img 1500
0 lượt xem
Img 1502
0 lượt xem
Img 1646
0 lượt xem
Img 1643
0 lượt xem
Img 1645
0 lượt xem
Img 1645 1
0 lượt xem
Img 1649
0 lượt xem
Img 1652
0 lượt xem
Img 1656 1
0 lượt xem
Img 1691
0 lượt xem
Img 1675
0 lượt xem
Img 1672
0 lượt xem
Img 1670
0 lượt xem
Img 1665
0 lượt xem
GV
0 lượt xem
GV
0 lượt xem
GV
0 lượt xem
GV
0 lượt xem
GV
0 lượt xem
GV
0 lượt xem
20/10
0 lượt xem
20/10
0 lượt xem
20/10
0 lượt xem
20/10
0 lượt xem
20/10
0 lượt xem
20/10
0 lượt xem
ĐHCĐ
0 lượt xem
ĐHCĐ
0 lượt xem
ĐHCĐ
0 lượt xem
ĐHCĐ
0 lượt xem
ĐHCĐ
0 lượt xem
ĐHCĐ
0 lượt xem
Img 0290
0 lượt xem
Img 0339
0 lượt xem
Img 0344
0 lượt xem
Img 0466
0 lượt xem
Img 0467
0 lượt xem
Img 0334
0 lượt xem
Img 0142
0 lượt xem
Img 0140
0 lượt xem
Img 0138
0 lượt xem
Img 0136
0 lượt xem
Img 0133
0 lượt xem
Img 0132
0 lượt xem
Img 0110
0 lượt xem
Img 0112
0 lượt xem
Img 0011
0 lượt xem
Img 0029
0 lượt xem
Img 0053
0 lượt xem
Img 0078
0 lượt xem
20190531 093305
0 lượt xem
20190531 093224
0 lượt xem
20190531 093144
0 lượt xem
20190531 075712
0 lượt xem
20190531 092045
0 lượt xem
20190531 092137
0 lượt xem
HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019
0 lượt xem
HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019
0 lượt xem
HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019
0 lượt xem
HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019
0 lượt xem
HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019
0 lượt xem
HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM 2018-2019
0 lượt xem
KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11
0 lượt xem
KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11
0 lượt xem
KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11
0 lượt xem
KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11
0 lượt xem
KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11
0 lượt xem
KỶ NIỆN NGÀY NGVN 20/11
0 lượt xem
KỶ NIỆN 20/10
0 lượt xem
KỶ NIỆN 20/10
0 lượt xem
KỶ NIỆN 20/10
0 lượt xem
KỶ NIỆN 20/10
0 lượt xem
KỶ NIỆN 20/10
0 lượt xem
KỶ NIỆN 20/10
0 lượt xem
1
0 lượt xem
2
0 lượt xem
3
0 lượt xem
4
0 lượt xem
5
0 lượt xem
6
0 lượt xem
ĐH chi đoàn
0 lượt xem
ĐH chi đoàn
0 lượt xem
ĐH chi đoàn
0 lượt xem
ĐH chi đoàn
0 lượt xem
Trung thu
0 lượt xem
Trung thu
0 lượt xem
Trung thu
0 lượt xem
Trung thu
0 lượt xem
Trung thu
0 lượt xem
Trung thu
0 lượt xem
20180905 074945 2
0 lượt xem
20180905 074935 2
0 lượt xem
20180905 074927 1
0 lượt xem
20180905 075024 2
0 lượt xem
20180905 075029 2
0 lượt xem
20180905 075255 2
0 lượt xem
20180913 104125
0 lượt xem
20180913 102634
0 lượt xem
20180913 104032
0 lượt xem
20180913 102628
0 lượt xem
20180913 101447
0 lượt xem
20180913 095552
0 lượt xem
Unnamed 10
0 lượt xem
Unnamed 3
0 lượt xem
Unnamed 4
0 lượt xem
Unnamed 5
0 lượt xem
Unnamed 6
0 lượt xem
Unnamed 7
0 lượt xem
Nhay 8
0 lượt xem
Thu Vien
0 lượt xem
Thu Vien Cua Be8
0 lượt xem
Unnamed 11
0 lượt xem
Cho Que
0 lượt xem
20180227 081348
0 lượt xem
Co Choi Tro Choi
0 lượt xem
Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian
0 lượt xem
Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian
0 lượt xem
Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian
0 lượt xem
Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian
0 lượt xem
Hội thi tiếng hát dân ca trò chơi dân gian
0 lượt xem
Giáo viên hát
0 lượt xem
Nhận hoa UBND
0 lượt xem
Lớp lá 1 múa
0 lượt xem
Lớp lá 2 múa
0 lượt xem
Lớp lá 2 múa
0 lượt xem
Nhận giấy khen
0 lượt xem
Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ
0 lượt xem
Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ
0 lượt xem
Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ
0 lượt xem
Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ
0 lượt xem
Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ
0 lượt xem
Hình ảnh các bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ
0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem
Các bé chồi 1 múa
0 lượt xem
Các bé chồi 2 múa
0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem
20170928 145842
0 lượt xem
20170928 143832 2
0 lượt xem
20170928 145914
0 lượt xem
20170928 150033
0 lượt xem
20170928 150605
0 lượt xem
20170928 150714
0 lượt xem
H23 1
0 lượt xem
H24 1
0 lượt xem
H19 1
0 lượt xem
H20 1
0 lượt xem
H22 1
0 lượt xem
H21 1
0 lượt xem

0 lượt xem

1 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

1 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem
16113137 730686470440665 4214319566615862060 O 1
0 lượt xem
16113285 730685410440771 2257282992344173856 O 1
0 lượt xem
16143605 730686753773970 8607385840442471603 O 1
0 lượt xem
16177670 730682703774375 4722722305180687385 O 1
0 lượt xem
16179503 730686197107359 7024696670056317084 O 1
0 lượt xem
16252096 730686400440672 5019733069409151815 O 1
0 lượt xem
tôi yêu Viet Nam
1 lượt xem
Chúc mừng sinh nhật
1 lượt xem
chào năm học mới
0 lượt xem
HỘI THI TIÊNG HÁT DÂN CA MỨNG XUÂN NĂM 2015-2016
0 lượt xem
Dsc00738
0 lượt xem
Dsc00739
0 lượt xem
Dsc00743
1 lượt xem
Dsc00744
1 lượt xem
Dsc00747
0 lượt xem
20151021 150214
2 lượt xem
20151021 150213
0 lượt xem
20151021 150213 Copy
0 lượt xem
20151021 150029
0 lượt xem
20151021 150016
0 lượt xem
20151021 150009
0 lượt xem
20151009 090933
1 lượt xem
20151009 090849
0 lượt xem
20151009 090848
0 lượt xem
20151009 090847
0 lượt xem
20151009 090753
0 lượt xem
20151009 081032
0 lượt xem
P 20150925 145400 Ll 1 1
2 lượt xem
P 20150925 145703 Ll
0 lượt xem
P 20150925 145705 Ll 1 1
0 lượt xem
P 20150925 150816 Ll
0 lượt xem
P 20150925 150830 Ll
0 lượt xem
P 20150925 152224 Ll
0 lượt xem
090219cl3anh2 2
1 lượt xem
P 20151009 094658 Ll
1 lượt xem
P 20151009 094617 Ll
0 lượt xem
P 20151009 094612 Ll
0 lượt xem
P 20151009 094607 Ll
0 lượt xem
P 20151009 094603 Ll
0 lượt xem

Điện thoại

 • Văn phòng
  0274 3 546 289
 • Phòng hiệu trưởng
  0274 3 546 289
 • Trường Mẫu giáo Minh Tân
  ( 0274) 3 546 289

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập2
 • Hôm nay486
 • Tháng hiện tại26,416
 • Tổng lượt truy cập514,848
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây