Báo cáo "Phục vụ đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng giáo dục và đào tạo"

Thứ tư - 28/04/2021 09:41
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MG MINH TÂN


Số:      /BC-MGMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

   
 Minh Tân,, ngày     tháng    năm 2021
 
BÁO CÁO
Phục vụ đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng giáo dục và đào tạo.
            
             Căn cứ kế hoạch kiểm tra năm học 2020 – 2021 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Dầu tiếng.
             Thực hiện theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT, ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng.
             Trường Mẫu giáo Minh Tân xin báo cáo một số vấn đề cơ bản từ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 như sau:
1. Tình hình đội ngũ
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện tại : 21 người. Biên chế :14 người, 6 hợp đồng theo nghị định 68, 01 bảo mẫu hợp đồng ngắn hạn 1 năm. Đảm bảo 02 GV/ 1 lớp theo quy định của Điều lệ trường mầm non.
- BGH; 2, GV: 10, BV: 2,CD: 3, PV: 1, KT: 1, Y Tế: 1, bảo mẫu: 01.
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trình độ Đại học sư phạm. Đã qua lớp BD cán bộ quản lý. 02 có trình độ Trung cấp chính trị.
- Có 06/10 giáo viên đạt trình độ Đại học sư phạm. 04/10 giáo viên có trình độ Cao đẳng sư phạm.
- Kế toán trình độ:  Đại học
- Y tế trình độ : Trung cấp y sỹ đa khoa.
2. Trẻ
- Tổng số trẻ: 142 trẻ ( 1 lớp Mầm 31/12 nữ. 2 lớp Chồi 46/21 nữ; 2 lớp Lá 65/29 nữ)
- Tình trạng dinh dưỡng: thực hiện cân đo 142/142 trẻ ( tỷ lệ 100%).
- Trẻ bình thường: 121/142 trẻ ( 85.21%)
- Suy dinh dưỡng : 02/142 trẻ (1.41%)
- Béo phì: 09/142 trẻ (6.34%)
- Thừa cân: 10/142 trẻ (7.04%)
3. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị , cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục:
Hiệu trưởng cũng đã quán triệt triển khai cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, chính sách pháp luật của nhà nước. Tham gia đầy đủ các buổi học tập đúng theo quy định.
4. Việc tham mưu các cấp chính quyền ban hành văn bản pháp lý, chỉ đạo về giáo dục và đào tạo, việc quy hoạch mạng lưới trường lớp:
Nhà trường cũng đã tích cực tham mưu các cấp để cải tạo lại phòng chức năng, cải tạo nhà xe, cải tạo cổng trường, xây hàng rào, làm máy che lớp Mầm và nhà bếp, lát nền nhà ăn trước lớp, sơn lại tất cả các phòng học... đẹp sạch sẽ.
Đơn vị đã trình lãnh đạo phòng giáo dục phê duyệt kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 , 2020 – 2025.
5. Việc thực hiện kế hoạch giáo dục và đào tạo. Xây dựng thực hiện kế hoạch chuyên môn, thực hiện các quy định về chuyên môn, thực hiện nội dung phương pháp giáo dục, thực hiện đổi mới giáo dục:
 Nhà trường cũng đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục đúng theo sự chỉ đạo của Sở, phòng đúng theo quy định, có xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần theo tình hình thực tế tại đơn vị. Không cắt xén nội dung chương trình, thực hiện đúng phương pháp theo chương trình giáo dục mầm non
Luôn nhắc nhở các thành viên trong nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành tốt chương trình thời gian biểu.
6. Công tác quản lý chuyên môn:
Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn. Soạn giảng theo đúng quy định, có giáo án có kế hoạch đảm bảo nghiêm túc và chú ý tới tính kế thừa và bền vững lâu dài. Quan tâm hơn đối với những trẻ yếu , kém, trẻ có hoàn cảnh khó khăn...
Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao tính tích cực tự học của học sinh đúng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục chú trọng công tác giáo dục kỷ năng sống và công tác phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.
Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp quản lý giáo dục. Tăng cường việc trao đổi thông tin liên lạc qua hệ thống email...
Thường xuyên bổ sung tài liệu, SGK, sách tham khảo, tích cực xây dựng thư viện trường học. Bổ sung các thiết bị đồ dùng dạy học tự làm và mua sắm thêm đảm bảo phục vụ tốt cho dạy và học.    
7. Thực hiện các quy định về tuyển sinh, quản lý giáo dục người học và các chế độ chính sách:
Thực hiện tốt các quy định về tuyển sinh theo đúng Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng về hướng dẫn công tác tuyển sinh bậc học mầm non năm học 2020 - 2021; Nhà trường đã lập kế hoạch tuyển sinh cụ thể, thành lập Hội đồng tuyển sinh theo quy định. Ba năm qua trường đã tuyển 100% theo kế hoạch.
Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
Thực hiện nghiêm túc đúng, đủ các chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập cho các đối tượng học sinh thuộc diện chính sách: con hộ nghèo, cận nghèo, LLVT theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của BGD, BTC, BLĐTBXH, nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của UBND Tỉnh về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chế độ chăm sóc sức khỏe, BHYT, bảo hiểm thân thể HS được thực hiện đầy đủ.
8. Công tác quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy- học, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục:
Đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính tài sản đúng theo quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cập nhật kịp thời tài sản vòa sổ tài sản của nhà trường. Sử dụng đồ dùng đồ chơi đúng theo quy định, khai thác một cách triệt để. Sách giáo khoa sử dụng đùng theo yêu cầu của bộ giáo dục quy định.
Nhà trường cũng đã tích cực tham mưu các cấp để cải tạo mua sắm bổ sung đồ chơi tại phòng chức năng, cải tạo sân chơi ngoài trời, cải tạo làm vườn rau, vườn cây ăn trái cho trẻ, thiết kế môi trường trong và ngoài lớp học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm xây dựng môi trường xanh sạch, đẹp an toàn.
9. Công tác giáo dục kỹ năng sống:
 Nhà trường có kế hoạch chỉ đạo giáo viên thường xuyên giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi để trẻ có thành một thói quen tự phục vụ như: lau mặt, rửa tay, xêp quần áo. Nội dung phải được lồng ghép thường xuyên torng kế hoạch giáo dục hàng ngày. Hướng dẫn giáo viên những nội dung kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ..
10. Công tác thanh kiểm tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra nội bộ:
Trong những năm gần đây trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Nhà trường thường xuyên có chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các buổi họp, buổi sinh hoạt chuyên môn
Thường xuên kiểm tra, công khai tài chính hàng tháng phòng chống tham nhũng.
Nhà trường cũng đã nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã đề ra.
11.Công tác quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ, công tác pháp chế, công tác văn thư lưu trữ, công tác thi đua khen thưởng:
Thực hiện nghiêm túc công tác pháp chế, tổ chức học ngày pháp luật hàng tháng thông qua họp hội đồng sư phạm.
Công tác văn thư lưu trữ, thực hiện nghêm túc, cập nhật công văn đi đến kịp thời.
Công tác thi đua khen thưởng nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai rõ ràng. Xét khen thưởng đúng người đúng việc.
12. Việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong lĩnh vực giáo dục, triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, công tác xã hội hóa giáo dục;
Nhà trường thực hiện nghiêm tíc quy chế dân chủ, công khai rõ ràng minh bạch theo thông tư 36.
Hàng tháng đơn vị đều công khai tài chính bán trú và hàng quý đối với ngân sách.
Các hoạt động giáo dục của nhà trường được công khai tới PHHS thông qua wedsite của đơn vị và Zalo lớp.
Thực hiện đầy đủ các cuộc vận động của ngành như; ủng hộ quỹ vì người nghèo, phòng chống thiên tai...
Mặc dù đa số là phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn nhưng công tác xã hội hóa giáo dục cũng được phụ huynh đồng tình đóng góp. Trong những năm học qua nhà trường luôn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các ban ngành đoàn thể, Đảng uỷ, UBND, MTTQ Việt Nam xã Minh Tân, Cảnh sát cơ động tỉnh, công an, quân sự, đoàn thanh niên, trường bạn, Phụ huynh học sinh, mạnh thường quân, chi hội thắp sáng ước mơ đã hỗ trợ  ngày giờ công, kinh phí, nguyên vật liệu, đất, cát, gạch, xi măng qua việc cải tạo sân chơi ngoài trời, vườn rau, vườn cây ăn trái, trang trí môi trường, mái che, thảm cỏ, học bổng cho học sinh khó khăn ..v..v..
          Trên đây là báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra chuyên ngành của trường Mẫu giáo Minh Tân.
Nơi nhận:
- Đoàn KT;
- Lưu VT.
        HIỆU TRƯỞNG           Lê Thị Oanh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thực đơn

Bữa sáng:

Cháo thịt heo đậu xanh nấm rơm
Sữa netsure

Bữa trưa:

Cơm trắng
Trứng vịt chiên thịt heo
Canh bầu nấu hến+luộc đậu bắp
Bữa phụ: Bánh plan

Bữa xế:

Nui thịt bò cà rốt nấm đùi gà

Bữa chiều:

Văn bản mới

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay394
  • Tháng hiện tại24,641
  • Tổng lượt truy cập1,331,173
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây