BAO CAO TAI SAN 2011

Maãu 02
Ñôn vò:Tröôøng Maãu Giaùo Minh Taân

TAØI SAÛN HIEÄN COÙ ÑEÁN 31/12/2011

STT Chæ tieâu Soá löôïng Giaù trò Ghi chuù

I Phöông tieän vaän taûi
1 OÂ toâ
2 Xe maùy
3 "Taøu, thuyeàn, xuoàng"
II Maùy moùc thieát bò vaên phoøng " 42,280,000 "
1 Maùy vi tính ñeå baøn 1 " 9,990,000 " NS huyeän caáp
2 Maùy vi tính ñeå baøn 1 Ñöôïc caáp TT30
2 Maùy in 1 " 2,800,000 " NS huyeän caáp
4 Photocopy k
5 fax k
6 Maùy ñieàu hoaø nhieät ñoä k
7 Maùy moùc thieát bò VP khaùc k
3 Tuû hoà sô 1m*1m50 3 " 3,300,000 " NS huyeän caáp
4 Gheá xoay 1 " 500,000 " NS huyeän caáp
5 Mi croâ khoâng daây 2 " 1,000,000 " NS huyeän caáp
6 Tuû truyeàn thoáng 1 " 1,800,000 " NS huyeän caáp
7 Baøn laøm vieäc 2 " 1,000,000 " NS huyeän caáp
8 Tuû treo töôøng 1m20*2m50 1 " 1,500,000 " NS huyeän caáp
9 "Baøn giaùm hieäu 1m20*2,4" 1 " 700,000 " NS huyeän caáp
10 Gheá döïa xi 15 " 3,750,000 " NS huyeän caáp
11 "Laép ñaët ñieän thoaïi ,hoäp" 1 " 510,000 " NS huyeän caáp
12 Baøn ñeå vi tính 2 " 1,180,000 " NS huyeän caáp
13 UPS 1 " 790,000 " NS huyeän caáp
14 OÅn aùp 1 " 450,000 " NS huyeän caáp
15 Gheá xoay 1 " 310,000 " NS huyeän caáp
16 Keùt saét 1 " 2,500,000 " NS huyeän caáp
17 Tivi sony 21 inh 1 " 2,200,000 " NS huyeän caáp
18 Tuû laïnh panasonic 150L 1 " 4,600,000 " NS huyeän caáp
19 Bình nöôùc noùng laïnh 1 " 2,500,000 " NS huyeän caáp
20 Tuû ñeå ti vi 1 " 900,000 " NS huyeän caáp
III Maùy moùc thieát bò duøng cho chuyeân moân " 30,665,000 "
1 Keä ñoà chôøi nhaø treû 3 Ñöôïc caáp TT30
2 Saân khaáu roái 1 Ñöôïc caáp TT30
3 Ñaøn casio 1 Ñöôïc caáp TT30
1 Maùy vi tính ñeå baøn 1 " 9,630,000 " NS huyeän caáp
2 Maùy in 1 " 2,400,000 " NS huyeän caáp
3 Baøn ñeå vi tính 1 " 780,000 " NS huyeän caáp
4 Phaàn meàm keát toaùn 1 " 5,000,000 " NS huyeän caáp
5 Phaàn meàm offici Xp professional 1 NS huyeän caáp
5 Keä deùp 0.4m*1.2m 4 " 480,000 " NS huyeän caáp
6 Baûng meâ ca 1.2m*2.4m 1 " 425,000 " NS huyeän caáp
7 Baûng meâ ca 1m*2m 3 " 750,000 " NS huyeän caáp
8 Caslte ñóa sony 4 " 7,200,000 " NS huyeän caáp
9 Loa 1 " 1,600,000 " NS huyeän caáp
10 Aâm ly 1 " 800,000 " NS huyeän caáp
11 Baøn giaùo vieân 4 " 1,600,000 " NS huyeän caáp
IV Taøi saûn khaùc " 15,650,000 "
1 Nhaø troøi maùng tröôït 1 Ñöôïc caáp TT30
2 Ñu quay 6 con gioáng 1 Ñöôïc caáp TT30
3 Ñu quay taøu hoaû 1 Ñöôïc caáp TT30
4 Xích ñuhình con gaáu 1 Ñöôïc caáp TT30
5 Caàu tröôït con voi 2 Ñöôïc caáp TT30
6 Boä xeáp hình XD 100 chi tieát 3 Ñöôïc caáp TT30
7 Laép gheùp vöôøn thuù 3 Ñöôïc caáp TT30
8 Laép gheùp XD 3 Ñöôïc caáp TT30
9 Laép gheùp GÑ haïnh phuùc 1 Ñöôïc caáp TT30
10 Laép gheùp coâng vieân 1 Ñöôïc caáp TT30
11 Giaù phôùi khaên chuõ A 2 Ñöôïc caáp TT30
12 Giaù uùp ca coác 2 Ñöôïc caáp TT30
13 Ñu quay maâm 1 Ñöôïc caáp TT30
14 Nhaø choøii maùi choùp caàu tröôït maùng ñoâi 1 Ñöôïc caáp TT30
15 Xích ñu töï haønh roàng 1 Ñöôïc caáp TT30
16 Ñu quay cheùn coù oâ che 1 Ñöôïc caáp TT30
17 Baäp beânh con caù voi 3 Ñöôïc caáp TT30
18 Maùy bôm nöôùc 1 " 1,300,000 " NS huyeän caáp
19 Maùy vi tính 1 " 11,100,000 " NS huyeän caáp
20 Maùy in 1 " 3,250,000 " NS huyeän caáp
21 Baøn vi tính 1 " 650,000 " NS huyeän caáp
22 Tuû saét hoà sô 1 " 3,000,000 " NS huyeän caáp
23 Tuû tröng baøy 1 " 4,200,000 " NS huyeän caáp
24 Tuû tuyeân truyeàn 1 525000 NS huyeän caáp
25 Maùy vi tính 2 " 24,760,000 " NS huyeän caáp
26 Maùy in 1 " 7,300,000 " NS huyeän caáp
27 Boä loa 1 " 900,000 " NS huyeän caáp
28 Boä baøn gheá maãu giaùo 1 " 3,700,000 " NS huyeän caáp
29 Söûa chöõa maùi che nhaø aên 1 " 25,199,784 " NS huyeän caáp
30 Maùy vi tính xaùch tay 1 " 18,000,000 " NS huyeän caáp
31 Đàn oranYMAHAPSRE 423 3 "23,397,000" Được cấp
32 Bộ Liên Hoàn 1 PGD cấp
33 Đu quay 5 thú 1 PGD cấp
34 Xích đu 3 thú 1 PGD cấp
35 Bập bênh 4 gấu 1 PGD cấp
36 góc thiên nhiên 9 ghế 1 PGD cấp
37 Thú nhún 2 PGD cấp
38 Ti vi 32 in 3 PGD cấp
39 Đầu đĩa 3 PGD cấp


HIỆU TRƯỞNGLê Thị Vân
  Thông tin chi tiết
Tên file:
BAO CAO TAI SAN 2011
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Lê Thị Vân
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
văn bản
Gửi lên:
08/02/2012 13:28
Cập nhật:
08/02/2012 13:28
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
116.00 KB
Xem:
282
Tải về:
6
  Tải về
Từ site Trường Mẫu giáo Minh Tân:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

-Bánh mì sanwich trứng gà sà lách
-Sữa netsure

Bữa trưa:

-Cơm trắng
-Chả cá ba sa chiên sốt cà chua
-Canh cải ngọt tôm khô nấm kim châm +luộc đậu cove
- Bữa phụ: Chuối cau
 

Bữa xế:

-Nui thịt heo cà rốt nấm bào ngư

Bữa chiều:

Văn bản mới

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay380
  • Tháng hiện tại1,594
  • Tổng lượt truy cập661,743
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây