đăng ký quý 4 -14

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG "DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG ĐĂNG KÝ QUÝ IV NĂM 2014"
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN
"Địa chỉ: Ấp Tân Đức, xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương" (Mẫu số 1)
Số điện thoại: 06503546289
Số tài khoản: 9523.3.1067302
Mã số đơn vị: 1067302 (Mức lương 1.150.000 đồng)

STT Họ và tên Năm sinh "Chức vụ, chức danh công việc" Hình Thức tuyển dụng "Ngạch, bậc lương và phụ cấp đang hưởng" Tiền lương và phụ cấp 1 tháng Ghi chú
Các mức phụ cấp của trung ương Các mức hỗ trợ của tỉnh
Mã số ngạch Hệ số lương Phụ cấp vượt khung Thời điểm tính nâng lương Phụ cấp chức vụ Phụ cấp trách nhiệm Phụ cấp thâm niên Phụ cấp ưu đãi Phụ cấp thu hút 70% Phụ cấp độc hại Phụ cấp khu vực Theo QĐ 74/2011 (Y tế) Theo QĐ 24/2010 (Phụ cấp ưu đãi vùng khó khăn) Theo QĐ 26/2011 (Phụ cấp CC-VC gốc GV) Phụ cấp công tác xa nhà Phụ cấp BV-PV-CD (QĐ 26/2011 và QĐ 41/2012)
Nam Nữ % Hệ số % Hệ số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
I/- Cán bộ quản lý: 5.91 0.85 0.7055 0.2 0 3.38 0 0 0 " 12,702,325 "
1 Nguyeãn Thò Hoøa 1975 HT BC 15a206 3.65 5/2014 0.5 17% 0.7055 50% 0.1 2.075 " 8,085,075 "
2 Phaïm T Thanh Höông 1986 PHT HÑBC "15,115" 2.26 3/2012 0.35 0 50% 0.1 1.305 " 4,617,250 "
II/- Hợp đồng NĐ 68: 10.16 0 0.7 0 0 0 0 " 3,700,000 " " 16,189,000 "
1 Phaïm Vaên Taân 1967 BV HÑNÑ68 01.011 2.22 2/2014 0.1 " 600,000 " " 3,268,000 "
2 Leâ Vaên Chính 1982 BV HÑNÑ68 01.011 1.68 9/2014 0.1 " 600,000 " " 2,647,000 "
3 Phaïm Thò Thuûy 1981 PV HÑNÑ68 01.009 1.54 11/2013 0.1 " 500,000 " " 2,386,000 "
4 Phaïm Thò Haûi 1983 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 9/2013 0.1 " 500,000 " " 1,972,000 "
5 Leâ Thò Hoàng 1980 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 9/2013 0.1 " 500,000 " " 1,972,000 "
6 Hồ Thị Mai Thi 1992 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 9/2014 0.1 " 500,000 " " 1,972,000 "
7 Cao Kim Thoa 1990 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 9/2014 0.1 " 500,000 " " 1,972,000 "
III/- Hành chính - Phục vụ: 6.23 0.4 0.372 0.3 0.5 0 0 0 0 " 8,972,300 "
1 Leâ Thò Thuùy Loan 1981 KT HÑBC 06.032 2.66 7/2013 0.2 0.1 " 3,404,000 "
2 Leâ Thò Laâm 1988 TQ HÑBC 01.008 1.71 11/2013 0.2 0.1 " 2,311,500 "
3 Hoà Thò Höông 1990 YT HÑNÑ68 "16,119" 1.86 9/2013 20% 0.372 0.1 0.5 " 3,256,800 "
IV/- Giáo viên: 32.345 0.4 0.9696 16.3725 1.4 0 0 0 " 100,000 " 0 " 59,310,165 "
1 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy 1981 GV BC 15a205 3.33 12/2013 11% 0.3663 50% 1.665 0.1 0 " 6,280,495 "
2 Trònh Thò Thö 1976 GV HÑBC 15a205 3.00 1/2013 9% 0.27 50% 1.5 0.1 0 " 5,600,500 "
3 Nguyeãn Thò Hoaøi My 1988 GV HÑBC 15a205 2.34 9/2013 0.2 0 50% 1.27 0.1 0 " 4,496,500 "
4 Phùng Thị Tuyết Trinh 1989 GV HÑBC 15a205 2.34 9/2014 50% 1.17 0.1 " 100,000 " 0 " 4,251,500 "
5 Buøi Thò Taâm 1981 GV HÑBC 15a206 3.03 3/2012 11% 0.3333 50% 1.515 0.1 0 " 5,725,045 "
6 Traàn Thò Phöông Thaûo 1991 GV HÑBC 15a206 2.1 9/2013 0 50% 1.05 0.1 0 " 3,737,500 "
7 Buøi phöông Hieàn 1992 GV HÑBC 15a206 1.785 9/2014 0 50% 0.8925 0.1 0 " 3,194,125 "
8 Nguyeãn Thò Hoaøi Thi 1985 GV HÑBC "15,115" 2.26 3/2014 0 50% 1.13 0.1 0 " 4,013,500 "
9 Traàn Thò Lieãu 1988 GV HÑBC "15,115" 2.06 3/2013 0 50% 1.03 0.1 0 " 3,668,500 "
10 Leâ Thò Bích Phöôïng 1988 GV HÑBC "15,115" 2.26 3/2012 0.2 0 50% 1.23 0.1 0 " 4,358,500 "
11 Nguyeãn Tröông Hoaøi Thö 1987 GV HÑBC "15,115" 2.26 3/2012 0 50% 1.13 0.1 0 " 4,013,500 "
12 Nguyễn Thị Hường 1986 GV HÑBC "15,115" 1.86 3/2013 0 50% 0.93 0.1 0 " 3,323,500 "
13 Buøi Thò Xuaân Haûo 1988 GV HÑBC "15,115" 1.86 3/2013 0 50% 0.93 0.1 0 " 3,323,500 "
14 Phaïm Thò ThanhVaân 1991 GV HÑBC "15,115" 1.86 3/2014 0 50% 0.93 0.1 0 " 3,323,500 "

TỔNG CỘNG: 26 CC-VC-NV 54.645 1.65 1.6751 16.7445 2.6 0.5 3.38 0 " 100,000 " " 3,700,000 " " 97,173,790 "

NGƯỜI LẬP BẢNG Ngày….......tháng…..…..năm 2014
KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG

1.86
1.54PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG "DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG ĐĂNG KÝ ĐẦU NĂM 2014"
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN
Địa chỉ: Ấp Tân Đức - Minh Tân - Dầu Tiếng -
  Thông tin chi tiết
Tên file:
đăng ký quý 4 -14
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
lê thị thúy loan
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
KẾ TOÁN
Gửi lên:
16/09/2014 08:52
Cập nhật:
16/09/2014 08:52
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
21.60 KB
Xem:
351
Tải về:
4
  Tải về
Từ site Trường Mẫu giáo Minh Tân:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

-Bánh mì sanwich trứng gà sà lách
-Sữa netsure

Bữa trưa:

-Cơm trắng
-Chả cá ba sa chiên sốt cà chua
-Canh cải ngọt tôm khô nấm kim châm +luộc đậu cove
- Bữa phụ: Chuối cau
 

Bữa xế:

-Nui thịt heo cà rốt nấm bào ngư

Bữa chiều:

Văn bản mới

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay218
  • Tháng hiện tại1,432
  • Tổng lượt truy cập661,581
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây