Các khoản thu đầu năm

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 22/TT- MGMT
" Minh Tân, ngaøy 2 thaùng 9 naêm 2013"

TÔØ TRÌNH
V/v THU CAÙC KHOAÛN THU HOÄ ÑAÀU NAÊM
NAÊM HOÏC 2013 – 2014

Kính göûi : - Ñaûng UÛy xaõ Minh Tân:
- UBND xã Minh Tân.
" - Caên cöù vào công văn số 75/PGDĐT-MN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Phòng Giáo Dục
& Đào Tạo Huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè và công tác tuyển
sinh năm học 2013 - 2014."
" - Căn cứ vào hướng dẫn số 88/HD- PGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu
năm học 2013 – 2014. "
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và tình hình thực tế của đơn vị năm học 2013 - 2014.
Theo sự chỉ đạo của Laõnh Ñaïo PGD & ĐT Huyện Dầu Tiếng. Trường Mẫu Giáo Minh Tân thông báo chiêu sinh và dự toán thu hộ các khoaûn thu đầu năm của năm học 2013 -2014.
" - Căn cứ vào cuoäc hoïp phuï huynh ñaàu naêm vaø söï ñoàng thuaän cuûa hoäi phuï huynh
hoïc sinh ngaøy 27 thaùng 8 naêm 2013"
" - Nay Hieäu tröôûng tröôøng Maãu Giaùo Minh Tân kính trình Ñaûng Uûy - UBND xaõ
Minh Tân cho pheùp thu caùc khoaûn thu hộ của phụ huynh đầu năm nhö sau : "
+ DANH MUÏC CAÙC KHOAÛN TẠM THU PHUÏC VUÏ TREÛ

STT NOÄI DUNG THU KHOÁI CHOÀI KHOÁI LAÙ GHI CHUÙ
( Treû 4 tuoåi ) (Treû 5 tuoåi )
A CAÙC KHOAÛN THU HOÄ
I KHOAÛN THU TÖÏ NGUYEÄN / NAÊM " 202,000 " " 202,000 "
1 Baûo hieåm thaân theå ( tai naïn ) " 54,000 " " 54,000 "
2 Ñoàng phuïc hoïc sinh 43.000/ 1bộ " 43,000 " " 43,000 "
3 Quyõ hoäi phuï huynh " 80,000 " " 80,000 "
4 Thueâ möôùn lao coâng " 25,000 " " 25,000 " "Phụ thu để mướn người vệ sinh, lau chùi đồ chơi ngoài trời. ( thu sau khai giảng )"
II ÑOÀ DUØNG CAÙ NHAÂN TREÛ / NAÊM " 134,800 " " 159,000 "
1 Hoïc phaåm ( Saùch hoïc ) " 22,300 " " 46,500 "
2 "Ñoà duøng , duïng cuï hoïc taäp ( taäp , buùt maøu , ñaát naën , vieát chì , baûng , giaáy maøu , veõ … )" " 64,000 " " 64,000 "
3 "Ñoà duøng veä sinh (baøn chaûi – kem ñaùnh raêng, khaên maët, ca inox)" " 48,500 " " 48,500 " 48500
III ÑOÀ DUØNG CHUNG NHOÙM LÔÙP / NAÊM " 162,200 " " 161,000 "
1 "Ñoà duøng , ñoà chôi 5 goùc hoïat ñoäng" " 75,000 " " 75,000 "
2 "Ñoà duøng trang trí nhoùm lôùp ( vaät duïng laøm ñoà duøng trang trí , tranh trang trí ),bổ sung chiếu ngủ cho trẻ" " 35,000 " " 35,000 "
3 "Ñoà duøng veä sinh nhoùm lôùp ( khaên toå ,thau, thuøng raùc , chổi …)" " 20,000 " " 20,000 "
4 "Taøi lieäu chung ( soå theo doõi nhoùm lôùp , loâ toâ, tranh daïy chuû ñeà , theû chöõ , ñeà can kyù hieäu …)" " 25,000 " " 25,000 "
5 "Muøng ( maøn ), 1 lớp " " 7,200 " " 6,000 "
IV PHUÏC VUÏ BAÙN TRUÙ/ THAÙNG Sẽ bán phiếu ăn theo tháng vào ngày đầu của tháng
1 Tieàn phieáu aên 18.000ñ / 1 ngaøy x số ngaøy trong tháng
2 Veä sinh phí dư kiến 50.000đ/ thaùng / trẻ
CỘNG " 499,000 " " 522,000 "

Toång caùc khoûan thu phuïc vuï trong naêm hoïc 2013 -2014 töø muïc I ñeán muïc IV nhö sau :
* Khoái lôùp Choài : " 499,000 "
* Khoái lôùp Laù : " 522,000 " " 43,000 " " 43,000 "

UBND XÃ MINH TÂN ÑAÏI DIEÄN HPHHS HIEÄU TRƯỞNGLÊ THỊ VÂN Nguyeãn Thò Hoøa

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Các khoản thu đầu năm
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Phạm Thị Thanh Hương
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Ba công khai
Gửi lên:
03/03/2014 07:45
Cập nhật:
03/03/2014 07:45
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
26.50 KB
Xem:
594
Tải về:
14
  Tải về
Từ site Trường Mầm non Minh Tân:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Cháo thịt heo đậu xanh nấm rơm
Sữa netsure

Bữa trưa:

Cơm trắng
Trứng vịt chiên thịt heo
Canh bầu nấu hến+luộc đậu bắp
Bữa phụ: Bánh plan

Bữa xế:

Nui thịt bò cà rốt nấm đùi gà

Bữa chiều:

Văn bản mới

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay415
  • Tháng hiện tại24,662
  • Tổng lượt truy cập1,331,194
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây